Algemene voorwaarden
webwinkel Nordic Blends

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nordic Blends die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.nordicblends.nl. De Algemene Voorwaarden kunnen daar tevens worden gedownload en afgedrukt. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.
  1.2 Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Nordic Blends dit duidelijk vermelden.
  2.2 Nordic Blends zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Nordic Blends niet.
  2.3 Nordic Blends zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
  2.4 Nordic Blends is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Nordic Blends de bestelling heeft geaccepteerd.
 3. Herroepingsrecht
  3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Nordic Blends vermeld worden in het aanbod.
  3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
  3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Nordic Blends het aankoopbedrag, verminderd met de bij de aankoop betaalde bezorgkosten, binnen 30 dagen terugbetalen.
 4. Prijzen en betalingen
  3.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
  3.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Nordic Blends prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Nordic Blends van belang zijn.
  3.3 Betaling dient te geschieden op een door Nordic Blends aangeboden betaalwijze. Nordic Blends kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Nordic Blends is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Nordic Blends is bijgeschreven.
  3.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum bij leveringen binnen Nederland, 21 (eenentwintig) dagen bij leveringen buiten Nederland, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de consument vanaf de dag dat de betaling Nordic Blends bereikt had moeten hebben, een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien Nordic Blends zich genoodzaakt ziet tot aanmaning of uitbesteding van de vordering ter incasso, worden alle kosten daarvan ten alle tijde verhaald op de consument.
  3.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Nordic Blends gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.
 5. Levering
  4.1 De vermelde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Nordic Blends het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
  4.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Nordic Blends niet aansprakelijk.
  4.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Nordic Blends zijn vermeld. Nordic Blends kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  Alle door Nordic Blends geleverde producten of diensten blijven eigendom van The Nordic Blends totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.
 7. Conformiteit en garanties
  7.1 Nordic Blends draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
  7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Nordic Blends daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Nordic Blends zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Nordic Blends.
  7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.
 8. Reclames en aansprakelijkheid
  8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Nordic Blends.
  8.2 Nordic Blends zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.
  8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Nordic Blends daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Nordic Blends de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.
 9. Overmacht
  9.1 Nordic Blends kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Nordic Blends heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
  9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  10.1 Op elke overeenkomst tussen Nordic Blends en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
  10.2 Nordic Blends en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterse hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.